dinsdag 29 juli 2014

Nieuwe Vlaamse Regering, nieuw buitenlands beleid

De nieuwe Vlaamse Regering werd geïnstalleerd op vrijdagochtend 25 juli 2014. Ze bestaat uit 9 ministers:. De minister-president en 3 andere ministers voor N-VA, 3 ministers voor CD & V en 2 ministers voor Open VLD. De grootste partij, de N-VA, levert met de nieuwe Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois, tevens de minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, die de beleidsvelden buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen in handen heeft. Ben Weyts (N-VA) is als Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. In die hoedanigheid vervult ook hij een actieve rol bij de verantwoordelijkheden van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen en het departement internationaal Vlaanderen dat de internationale beleidscoherentie van Vlaanderen bewaakt en coördineert.


Nieuwe Vlaamse Regering gaat voor sterk en ambitieus buitenlands beleid

In haar regeerakkoord gaat de Vlaamse Regering voor een autonoom, volwassen en professioneel Vlaams buitenlands beleid. De Vlaamse Regering zet hierbij in op een duidelijke profilering van Vlaanderen in het buitenland. Dit komt onder meer tot uiting in een actief buurlandenbeleid, een verder uitbouwen van de multilaterale aanpak en het spreken met een krachtige, eigen stem in de EU. Speerpunt blijft ook het internationaal ondernemen en het voeren van een doelgerichte economische en publieksdiplomatie. Een actief beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en toerisme vervolledigen het plaatje.

Buitenlands beleid

Op het vlak van buitenlands beleid wil de Vlaamse Regering het netwerk van vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland verder verdiepen en uitbouwen. Hierbij gaat ook expliciet aandacht naar de vertegenwoordigers bij de internationale instellingen en bij de EU. Het is diezelfde EU die de belangrijkste hefboom is van het Vlaamse buitenlands beleid. Het tot stand brengen van een sterke Europese bewustwording van de gehele Vlaamse overheid is daarom een basisvereiste. In zijn buurlandenbeleid wil Vlaanderen prioritair samenwerken met Nederland en Noordrijn-Westfalen. Via een doelgerichte culturele, academische en publieksdiplomatie worden onze troeven in het buitenland extra in de kijker gezet.

Internationaal ondernemen

De verdere internationalisering van de Vlaamse economie is één van de prioriteiten van het Vlaamse buitenlands beleid. Met Flanders Investment & Trade  (FIT) als centrale actor zal de Vlaamse Regering daarom een gerichte internationaliseringsstrategie uitwerken voor de Vlaamse economie,. Hierbij worden, het financiële instrumentarium en het buitenlands netwerk van FIT gericht ingezet en indien nodig verder uitgebreid. Economische diplomatie verdient daarom bijzondere aandacht. Eigen economische zendingen worden aangewend ter promotie van de Vlaamse export en voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Vlaanderen wil dat het interfederale Agentschap voor Buitenlandse Handel nog maar twee zendingen per jaar organiseert.

Ontwikkelingssamenwerking

Om versnippering binnen haar ontwikkelingssamenwerking te vermijden kiest de Vlaamse Regering voor een duidelijk concentratiebeleid: een beperkt aantal thema’s waarin Vlaamse deskundigheid het verschil kan maken (zoals ondernemerschap, onderwijs, landbouw en seksuele en reproductieve gezondheidszorg). Geografisch blijft de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking gericht op een beperkt aantal landen in Zuidelijk Afrika. Voor Zuid-Afrika zelf volgt, gelet op de snelle economische ontwikkeling van dat land, een evaluatie van zijn positie ten opzichte van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Vlaanderen schrijft zich tevens in in de post 2015 VN-agenda waarbij gestreefd wordt naar de integratie van de ontwikkelingsagenda en de duurzame ontwikkelingsagenda. Het wil verder inspanningen blijven leveren om de 0,7% norm te realiseren en wil verder participeren aan de internationale klimaatfinanciering.

Toerisme

De Vlaamse Regering wil toerisme in Vlaanderen actief ondersteunen om verder te groeien als een performante en duurzame economische sector. Een sector die bovendien een belangrijke motor van jobcreatie kan zijn. Daarenboven zal, in uitvoering van het Toerismepact 2020, worden getracht toerisme meer te verbinden met andere beleidsdomeinen en wordt gestreefd naar meer samenwerking en coördinatie binnen de toeristische sector zelf. De overheidsmiddelen worden geconcentreerd op een selectie van toeristische hefboomprojecten die het verschil kunnen maken voor de aantrekkingskracht van onze bestemmingen. De kernattracties van elk van de drie macrobestemmingen (Vlaamse Kust, Vlaamse regio’s en Kunststeden) vormen het uitgangspunt bij deze selectie.

Organisatorisch

Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen is niet betrokken bij de fusieoperatie die voor een aantal andere Vlaamse bevoegdheden (kanselarij en bestuurszaken; omgeving) op stapel staat. Het blijft bestaan uit het departement internationaal Vlaanderen en de agentschappen Flanders Investment and Trade (FIT) en Toerisme Vlaanderen. Een voorzitter wordt aangesteld aan het hoofd van het managementcomité dat de samenwerking tussen de drie entiteiten onderling en de samenwerking met de ministers moet bevorderen. De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) wordt opgeheven.

Wie zit waar in de Vlaamse regering?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten